Make your own free website on Tripod.com
เปิดโลกการศึกษา
ภาษาอังกฤษ
ง่ายนิดเดียว

83สมญานาม
ไขประตูสู่โลก

15พื้นฐาน
วิทยาศาสตร์

In learn

15 ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ทั่วไป มัธยมศึกษาปีที่ 1-3

1. ลักษณะนิสัยที่สำคัญของนักวิทยาศาสตร์
ในการค้นคว้าหาความรู้ คือ
- การเป็นคนช่างสังเกต
- การเป็นคนช่างคิดช่างสงสัย
- การเป็นคนมีเหตุมีผล
- การเป็นคนมีความพยายามและอดทน
- การเป็นคนมีความคิดริเริ่ม
- การเป็นคนทำงานอย่างมีระบบ

2. ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์
มีอยู่ 6 ขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ
- การระบุปัญหา
- การเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหา
- การตั้งสมมติฐาน
- การทดลอง
- การสังเกตและการบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดลอง
- การสรุปผล

3. ระบบสุริยะ
ระบบสุริยะ ประกอบด้วย ดาวฤกษ์ 1 ดวง คือ ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ 9 ดวง คือ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน และดาวพลูโต นอกจากนี้แล้วยังรวมถึงดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ต่าง ๆ ดาวหาง อุกกาบาต ฝุ่นละออง และกลุ่มก๊าซ โดยโคจรเป็นรูปวงรีภายใต้แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

4. โลก
โลก เป็นก้อนวัตถุทรงกลมขนาดมหึมา มีเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวดิ่งจากขั้วโลกเหนือถึงขั้วโลกใต้ประมาณ 12711 กิโลเมตร และแนวนอนตามเส้นผ่านศูนย์สูตรประมาณ 12755 กิโลเมตร โดยเป็นพื้นน้ำถึงร้อยละ 71 หรือ 3 ใน 4 ส่วนและเป็นแผ่นดินเพียงร้อยละ 29 หรือ 1 ใน 4 ส่วนของพื้นผิวโลกทั้งหมด
โครงสร้างภายในโลก สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ ชั้นเปลือกโลก ชั้นแมนเทิล และชั้นแก่นโลก

5. มาตราริคเตอร์
มาตราริคเตอร์ เป็นมาตรวัดความสั่นสะเทือนของแผ่นดิน โดยแสดงขนาดของแรงสั่นสะเทือนด้วยตัวเลขจากน้อยไปมาก คือเลข 1 ถึง 12

6. การปรับค่า ph ของดิน
ดินที่มีความเป้นกรดมาก เรียกว่า ดินเปรี้ยว แก้โดยเตอม แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( Ca(OH)2) หรือ ปูนขาว ลงไป หรือจะใช้ดินมาร์ล ซึ่งเป็นหินปูน หรือ แคลเซียมคาร์บอเนต (CoCO2) ที่ผุพังกลายเป็นดินก็ได้ ส่วนดินที่มีความเป็นเบสมากเรียกว่า ดินเค็ม แก้โดยการเติม อินทรียสาร ปุ๋ยแอมโมเนียม หรือ กำมะถัน

7. หิน สามารถจำแนกตามลักษณะการเกิดได้เป็น 3 ประเภท คือ หิน หรือหินตะกอน และหินแปร
หินอัคนี เกิดจากการเย็นตัวลงและแข็งตัวของแมกมา (หินหนืดภายในเปลือกโลก) ตัวอย่างของหินอัคนี คือ หินแกรนิต หินบะซอลต์ หินแอนดิไซต์ หินพัมมิช หินออบซิเดียน
หินตะกอน เกิดจากการสะสมตัวของสารต่าง ๆ มาทับถมกัน แล้วมีแร่ธาตุเป็นตัวเชื่อมประสานให้ยึดกันแน่น ตัวอย่างของหินตะกอน คือ หินกรวด หินทราย หินดินดาน หินปูน หินศิลาแลง หินเกลือ ถ่านหิน หินปะการัง
หินแปร เกิดจากการแปรสภาพไปของหินอัคนีหรือหินตะกอน ตัวอย่างของหินแปร คือ หินชนวน หินไนส์ หินอ่อน หินควอร์ตไซต์

8. มาตราส่วนของโมห์
มาตราส่วนของโมห์ ใช้บอกความแข็งของแร่โดยเปรียบเทียบกับความแข็งของแร่มาตราฐาน 10 อย่าง 

9. ส่วนผสมของอากาศ
อากาศเป็นของผสม ประกอบด้วยก๊าซไนโตรเจ้น (N3) 78% ก๊าซออกซิเจน (O2) 21% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 0.03% และพวกก๊าซเฉื่อยบางชนิด เช่น ก๊าซอาร์กอน (Ar) 0.93 % ก๊าซฮีเลียม (He) และก๊าซนีออน (Ne) ในปริมาณเล็กน้อย นอกจากนี้แล้วยังประกอบด้วย ฝุ่นละอองและน้ำ ในปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละบริเวณอีกด้วย

10. ชั้นของบรรยากาศ
บรรยากาศสามารถแบ่งออกเป็นชั้น ๆ ได้ 5 ชั้น คือ โทรโปสเฟียร์ สตราโตสเฟียร์ มีโซสเฟียร์ ไอโอสเฟียร์ และเอกโซสเฟียร์
ชั้นที่มีก๊าซโอโซน (O3) อยู่มากและหนาแน่นที่สุด คือ ชั้นสตราโตสเฟียร์ ชั้นที่สามารถสะท้อนคลื่นวิทยุได้ คือ ชั้นไอโอโนสเฟียร์

11. การเกิดลม
ลม คือ การเคลื่อนที่ของอากาศ เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของความอากาศ โดยลมจะพัดจากบริเวณที่มีความกดอากาศสูงเข้าสู่บริเวณทีมีความกดอากาศต่ำ

12. การทำฝนเทียม
การทำฝนเทียม เป็นการเติมสารเคมีให้กับบรรยากาศ สารเคมีที่ใช้โปรยบรรยากาศ ได้แก่ โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) แคลเซียมคลอไรด์ (CaCl2) ซิลเวอร์ไอโอไดด์ (Agl) น้ำแข็งแห้ง(CO2แห้ง) สารเคมีเหล่านี้จะทำหน้าที่แกนให้ไอน้ำและละอองน้ำในอากาศมาเกาะ ทำให้เมฆหนาแน่นขึ้น ละอองน้ำในเมฆกลายเป็นเม็ดโตขึ้น น้ำหนักมากขึ้น แล้วตกลงมาเป็นฝน

13. ปรากฏการณ์เรือนกระจก
ปรากฏการณ์เรือนกระจก มีสาเหตุมาจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเกิดจากการเผาไม้อย่างสมบูรณ์ของเชื้อเพลง สะสมในบรรยากาศในปริมาณมากที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ๆ เพราะว่า CO2 จะกั้นไม่ให้ความร้อนจากผิดโลกผ่านขึ้นไปได้ ในทำนองเดียวกันกับเรือนกระจกสำหรับเลี้ยงต้นไม้

14. หน่วยดาราศาสตร์และหน่วยปีแสง
หน่วยดาราศาสตร์ (astronomical unit หรือ a.u. ) คือ ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และจุดศูนย์กลางของโลก หรือระยะทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก
1 หน่วยดาราศาสตร์ = 1.49 x 10 (ยกกำลัง 8 ) กิโลเมตร
1 ปีแสง ( light year ) คือ ระยะทางที่แสงเดินทางได้ในเวลา 1 ปี
ระยะทาง 1 ปีแสง = 9.48 x 10 ( ยกกำลัง 12 ) กิโลเมตร

15. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ควรทราบ

in homeroom
in side
in films
in learn
in trend
in yourstyle
in out